Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6921, de data 27 de juliol de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la línia Emprèn 2015.

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes i rectivar així l’economia catalana mitjançant la Línia Emprèn 2015.

Base 2. Persones o entitats beneficiàries

2.1. Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les persones emprenedores, els autònoms que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, les micro i les petites empreses i, en determinades activitats dels àmbits del comerç i dels serveis, les mitjanes empreses, totes elles amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat i inscrites als registres corresponents.

Base 4. Tipologia dels projectes

4.1. Projectes d’inversió. S’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pa general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augment el valor de l’immobilitzat brut en el seu balanç.

4.2 Projectes de circulant. Projectes relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.

Base 6. Característiques dels ajuts

Les característiques dels ajuts són les següents: el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), aporta un ajut consistent en l’assumpció del risc del 70% del capital pendent, en el cas de morositat. Aquest ajut és complementari a les possibles garanties aportades pel beneficiari del prèstec, que podran ser de fins al 100% de l’import del préstec. Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent haurà d’emetre la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings), entre altres, són les següents:

a) Tipus d’interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.

b) L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari.

c) El termini del préstec és de 5 anys.

d) La carència d’amortització és d’1 any, inclòs en el termini.

e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura, excepte en el cas d’emprenedors que es farà amb la presentació prèvia, a l’entitat financera corresponent, de factures lligades a inversions anteriors a la posada en marxa de l’empresa. En aquest cas, el desemborsament del préstec per part del banc es farà seguint els indicacions de la mateixa resolució d’ajut.

f) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.

g) Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris inerns d’avaluació de riscos.

Article 3. Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds comença el dia 28 de juliol de 2015 i restarà obert fins el dia 26 de febrer de 2016 o fins l’exhauriment del pressupost per a aquests conceptes.

Base 7. Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjà de la pàgina web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s’haurà de presentar, en el termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seva generació, en paper i degudament signat, en qualsevol oficina de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) indicades a Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines.oge); o bé signat electrònicament per mitjà del web de l’ICF http://web.finempresa.cat/icf/AppJava/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES

La sol·licitud no tindrà validesa i s’anul·larà informàticament si no es presenta en el termini esmentat de 10 dies naturals. La presentació de les sol·licituds també es pot dur a terme d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Download

Captura de pantalla 2015-08-04 23.56.05 (2)