Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

Silicosis: Aplicació del protocol de vigilància sanitària específica

La silicosis es produida per l’acumulació de pols de silice lliure als pulmons i la reacció tisular patològica davant de la seva presència.

El protocol de vigilància sanitària de silicosis serà d’obligada aplicació a treballadors del ram de la pedra (granit, pissarra, sorrenques, etc.) i treballadors elaboradors d’agrlomerats de quars.

Efectes sobre la salut: Silicosis

Silicosi crònica:

Habitualment la malaltia presenta una evolució crònica, i sorgeix després d’una exposició d’anys (amb freqûencia més de 20 anys). Aquesta forma crònica te dos formes cliniques: simple i complicada.

La relació entre l’exposició i l’enfermetat s’ha establert per mitjà d’estudis epidemiològics i ha permés definir uns límits d’exposició compatibles amb un risc raonable d’emmalaltir.

Silicosi aguda:

La silicosi aguda és una forma clínica ràpidament progressiva que pot evolucionar en curt període de temps, després d’una exposició intensa a la sílice lliure.

Silicosi accelerada:

La silicosi accelerada és una altra forma clínica, no ben definida, intermèdia entre l’aguda i la crònica.

Protocol mèdic específic:

El protocol mèdic específic per a detectar la silicosi ha de simple, amb tècniques assequibles en el lloc de treball.

El diagnostic mèdic es basarà en:

  • Anamnesis amb: historial laboral, antecedents personals i historia clínica del treballador.
  • Exploración clínica.
  • Estudi radiològic Rx: radiografies de torax en projecció P-A y lateral, seguint la normativa ILO (International Labour Office de 1980), (depenent del treballador i a criteri del metge es faràn les plaques cada 3 anys, 2 anys o anualment). Es molt important que la radiografia sigui llegida per un lector radiòleg o neumòleg entrenat.
  • Estudi de funció pulmonar. Espirometria.
  • Realització de E.C.G. (Electrocardiograma). Sempre i quant no es detectin anomalies que puguin ser originades per la silicosi no serà necessari realitzar l’E.C.G.

Avaluació de la salut

A una empresa amb risc de silicosi s’ha de realitzar:

  • Avaluació de la salut inicial dels treballadors abans de la seva incorporació a l’empresa:

Ha de constar obligatòriament: història clínica i exploració, història laboral prèvia, radiografia de torax, espirometria i E.C.G.

  • Vigilància de la salut a intervals periòdics.

Proves de funció pulmonar i radiografia de tòrax. La periodicitat dependrà del treballador, de la seva vida laboral i sota criteri del metge del Servei de Prevenció de l’empresa.

Totes les plaques, informes i estudis que es realitzin als treballadors l’empresa te l’obligatòrietat de mantenir-los arxivats. Garantint la custodia i confidencialitat de les dades.

  • Vigilància sa la salut després d’una absència prolongada per motius de salut
  • Vigilància de la salut postocupacional.

 

Si teniu dubtes sobre l’aplicació del protocol de vigilància sanitària de silicosi podeu contactar amb la Federació Catalana de la Pedra, disposem dels millors assesors mèdics i tècnics per poder assessorar a la vostra empresa.

Video sobre la silicosi:

Enllaç descàrrega protocol vigilància de la salut per a la silicosi:

Download