Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

El Recàrrec de prestacions: Origen i com pot afectar a les empreses:

Definició segons la Llei General de la Seguretat Social – Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social:

Article 164.- Recàrrec de les prestacions econòmiques derivades d’accident de treball o malaltia professional. Totes les prestacions econòmiques que tinguin la causa en accident de treball o malaltia professional s’augmentaran, segons la gravetat de la falta, d’un 30 a un 50 per cent, quan la lesió es produeixi per equips de treball o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els mitjans de protecció reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s’hagin observat les mesures generals o particulars de seguretat i salut en el treball, o les d’adequació personal a cada treball, tenint en compte les seves característiques i de l’edat, sexe i altres condicions del treballador.

Requisist per a la imposició del Recàrrec de prestacions:

  • Que es produeixi un sinistre que doni lloc al reconeixement d’una prestació. No n’hi ha prou que l’accident produeixi un dany, sinó que cal que per causa del mateix es reconegui una prestació de la Seguretat Social.
  • Que hi hagi una infracció d’una norma de seguretat i salut en el treball. Cal l’incompliment de la normativa de seguretat i salut en el treball i / o la violació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  • Que hi hagi un nexe causal. Es requereix que el resultat lesiu hagi estat conseqüència de la infracció comesa.

Responsables:

  • L’empresari infractor: s’estableix que el recàrrec recau directament sobre l’empresari infractor.
  • Subcontractes: si l’empresa principal és la responsable de la prevenció de riscos laborals o té l’obligació de vigilar que la subcontracta la compleixi, pot ser responsable solidària del recàrrec juntament amb la subcontracta.
  • Empreses de Treball Temporal: l’empresa usuària és responsable per llei de la prevenció de riscos laborals i per tant responsable directe dels recàrrecs en cas d’accident laboral d’un empleat a través d’ETT.
  • Serveis de Prevenció Externs: L’obligació empresarial de prevenir els riscos laborals és intransferible. Els serveis de prevenció ajuden a complir amb la prevenció, però no eximeixen la empresa del recàrrec.

Quantia del recàrrec:

  • La quantia del recàrrec va del 30% al 50% segons el grau d’infracció que estimi la Inspecció de Treball (lleu – greu – molt greu).
  • El recàrrec s’aplica a les prestacions d’incapacitat temporal, lesió permanent no invalidant, invalidesa permanent en tots els seus graus i mort.
  • Dades any 2015: Inspecció de Treball va fer 2.864 propostes de recàrrecs l’import conjunt va arribar als 430 milions d’euros. O sigui, una mitjana per recàrrec d’uns 150.000 euros.