Equips de protecció respiratòria: Cóm fer-los servir?

Algunes indicacions pràctiques d’interès, relatives a aquest particular, són:

 • Els equips de protecció (EPIS) de les vies respiratòries estan dissenyats de tal manera que només es poden utilitzar per espais de temps relativament curts. Per regla general, no s’ha de treballar amb ells durant més de dues hores seguides; en el cas d’equips lleugers o de realització de treballs lleugers amb interrupcions entre les diferents tasques, l‘equip podrà utilitzar-se durant un període més prolongat.
spasciani

Mascarilla autofiltrant FFP3 amb vàlvula d’exhalació

 • Abans d’utilitzar un filtre, cal comprovar la data de caducitat impresa al mateix i el seu perfecte estat de conservació, d’acord amb la informació del fabricant, i, si és possible, comparar el tipus de filtre i l’àmbit d’aplicació.
 • Quan hagin de triar-se equips de protecció respiratòria per a persones amb característiques especials, es prestarà molta atenció a:
  • Malformacions a la cara o pilositat excessiva (barba, etc.).
  • Utilització d’ulleres incompatibles amb l’equip.
  • Trastorns circulatoris.
  • Problemes cinemàtics (mobilitat reduïda).
  • Problemes neurològics.
  • Presa de determinats medicaments que puguin augmentar l’efecte de l’agent nociu.
  • Problemes psicològics (claustrofòbia, etc.).
  • Capacitat respiratòria reduïda.
  • Embaràs.
  • Informació insuficient sobre la manera d’utilitzar l’equip.
 • Abans de començar a utilitzar equips de protecció respiratòria, els treballadors han de ser instruïts per una persona qualificada i responsable de l’ús d’aquests aparells dins de l’empresa. Aquest entrenament comprendrà també les normes de comportament en situacions d’emergència.
 • Es recomana que tots els treballadors que utilitzin equips de protecció respiratòria se sotmetin a un reconeixement de l’aparell respiratori realitzat per un metge. La freqüència mínima d’aquests reconeixements hauria de ser la següent: (Segons recomanacions del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. INSHT)
  • Cada tres anys per a treballadors de menys de 35 anys.
  • Cada dos anys per a treballadors d’edat compresa entre 35 i 45 anys.
  • Cada any per a treballadors de més de 45 anys.
 • Per a la vigilància de la salut dels treballadors amb risc d’exposició a sílice cristalina al seu lloc de treball es recomana l’aplicació del Protocol de Silicosi.
Protocol Silicosi
 • És important també que l’empresa disposi d’un senzill sistema de control per verificar que els equips de protecció respiratòria es troben en bon estat i s’ajusten correctament als usuaris, a fi d’evitar qualsevol situació de risc aquests controls hauran d’efectuar-se amb regularitat.
 • La funció protectora d’un equip és molt variable i depèn del tipus d’equip i de l’ús que se li doni. La fitxa de seguretat i informativa del fabricant conté informació més detallada. Alguns filtres, un cop oberts, no s’han d’utilitzar durant més d’una setmana, sempre i quan es guardin d’un dia per l’altre en una bossa tancada hermèticament. D’altres, en canvi, s’han d’utilitzar una sola vegada.
 • És imprescindible que els equips de protecció respiratòria estiguin etiquetats i tinguin el Marcatge CE específic, ja que si no, no son equips vàlids per al seu us.

La Federació Catalana de la Pedra te un conveni de col·laboració amb el fabricant italià Spasciani per poder distribuir els seus productes de protecció respiratoria amb descompte espcecial per a les empreses associades.

A continuació podeu veure un llistat d’alguns dels equips de protecció individual respiratòria que disposem a la Federació Catalana de la Pedra: