Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

Què és l’Acreditació CS3?

En aquesta primera fase el CS3 s’ha configurat pels Tallers de Marbre, tenint en compte les característiques d’aquests i els principals riscos que s’hi poden trobar. Naturalment la FCP té previst implementar aquest sistema de certificació de la seguretat, a altres grups d’empreses del seu associats, com poden ser els picapedrers; magatzemistes; etc …

L’Acreditació CS3 avalua i acredita la consecució de l’excel·lència en els Riscos Higiènics (RH), els Riscos de Seguretat (RS) i els Riscos de Formació (RF) dels tallers de marbre.

Els RH avaluen l’excel·lència del taller de marbre en el control dels riscos causats per la pols respirable, els riscos del contingut de sílice i cristobalita en la pols respirable i els riscos derivats del soroll al taller. En funció del grau de control d’aquests riscos, que es determina després de realitzar els mesuraments oportuns, el taller de marbre obté entre 0 i 50 punts en RH, 0 seria la mínima puntuació (risc mes alt) i 50 màxima puntuació (assolit el risc mínim).

Els RS avaluen l’excel·lència de la maquinària instal·lada, tant la fixa com la mòbil, i l’existència de procediments de treball en el taller de marbre. L’avaluació de la puntuació obtinguda en el RS va de 0 a 30 punts.

Els RF avaluen l’excel·lència de la informació i la formació rebuda pel personal de l’empresa, tant a l’incorporar-se al centre de treball, com la formació contínua posterior. La valoració del RF va dels 0 als 30 punts.

L’Acreditació CS3 avalua globalment als tallers de marbre en aquests tres aspectes; RH, RS i RF amb una puntuació global entre els 0 i els 110 punts.

Captura de pantalla 2015-04-27 00.47.17

L’Acreditació CS3 s’aconsegueix amb un programa de visites al taller de marbre per avaluar els nivells d’excel·lència en RH, RS i RF, una visita inicial; un informe amb la situació de l’empresa i les millores que hauria de fer; una visita final de comprovació de les millores realitzades; i un informe d’avaluació final on es quantifica els tres paràmetres avaluats RH, RS i RF.

Aquest procés d’Acreditació CS3 es planifica amb cadascuna de les empreses participants per poder obtenir aquesta certificació al ritme de cada empresa, adequant els terminis per implementar les millores, el seguiment i certificació a les circumstàncies de cada taller de marbre participant.

La Federació Catalana de la Pedra (FCP) expedirà l’Acreditació CS3 amb la puntuació final obtinguda D, C, B o A, al taller de marbre participant que hagi superat el procés d’Acreditació, juntament amb l’informe d’avaluació final i un programa de millora dels aspectes RH, RS i RF susceptibles de ser millorats. D’aquesta manera el taller de marbre tindrà un full de ruta per seguir avançant en la millora dels paràmetres de la seguretat, higiene i salut de la seva empresa i els seus treballadors.

Anualment es realitzarà una visita de seguiment de l’empresa participant per poder comprovar que es mantenen els valors certificats de RH, RS i RF i per tant la vigència de l’Acreditació CS3.

Les empreses podran sol·licitar un avançament en la visita de seguiment, si han aconseguit una millora en les recomanacions que se li van donar a l’informe final, i així millorar la seva qualificació en l’Acreditació CS3.

Gràcies a l’Acreditació CS3 la Federació Catalana de la Pedra estableix un sistema de millora contínua dels factors RH, RS i RF pels Tallers de Marbre de Catalunya, amb l’objectiu final d’aconseguir l’excel·lència del sector de la indústria de la pedra.

L’Acreditació CS3 també ajuda a posar en valor, promocionar i reconèixer l’esforç que realitzen les indústries del sector de la pedra natural per assolir els nivells de seguretat, salut i higiene industrial que exigeix ​​la normativa vigent.

Davant les administracions públiques es promocionarà i difondrà el sistema d’Acreditació CS3 per reconèixer l’esforç de les empreses en el compliment de la legislació vigent i la millora contínua a l’empresa.

A les indústries Acreditades CS3 se’ls lliurarà una placa acreditativa del Certificat CS3, la qual podran mostrar en les seves instal·lacions i fer difusió del mateix en les seves comunicacions. Tindrà aquest aspecte la placa acreditativa CS3:

Captura de pantalla 2015-04-27 01.09.31

Darrere del programa d’Acreditació CS3 creat per la Federació Catalana de la Pedra amb la col·laboració de Prieslab hi ha un equip de treball expert en Higiene industrial, Seguretat i Formació dels treballadors, amb una gran experiència en prevenció de riscos laborals i formació d’empreses del sector de la pedra natural.

Tots els tallers de marbre de Catalunya i Espanya estan convidats a iniciar el procés d’Acreditació CS3.[/toggle]

Marmolistes marmol marmolistas- Federació Catalana de la Pedra. Federació d’empreses catalanes relacionades amb el sector de la Pedra Natural i la construcció. Agrupa a pedreres, tallers de marbre i magatzems. aula virtual – Federació Catalana de la Pedra. La Federació Catalana de la Pedra (FCP) va ser fundada l’any 2001 amb la intenció d’agrupar a totes les empreses del sector de la pedra natural de Catalunya. Amb aquest objectiu es va crear la Federació formada per quatre associacions que agrupen a les empreses per la seva tipologia d’empresa, l’Associació Catalana de la Pedra Natural (ACPN) agrupa pedreres de roca ornamental, fàbriques i empreses afins al sector, l’Associació Catalana de Marbristes (ACM) agrupa a tallers de marbre, l’Associació Catalana de Magatzems de Pedra (ACMP) agrupa a magatzems distribuïdors, i l’Associació Catalana de Representants de la Pedra (ACRP) que agrupa a agents comercials del sector de la pedra natural. Barcelona Cataluña Piedras pedra federacio federación catalana de la piedra rocas marmol granito cuarzo. Federació Catalana de la Pedra c/ Casp, 130 baixos 408013 Barcelona Tel. +34 93 253 03 13 e-mail: info@pedracat.com Acreditació CS3 – Federació Catalana de la Pedra Marmolistes marmol marmolistas- Federació Catalana de la Pedra.