Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

Els recordem mitjançant la present circular que els obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema de DEH (Direcció electrònica habilitada) podran assenyalar exclusivament per internet determinats (dies de cortesia) en els quals l’Administració Tributària no podrà posar a disposició dels subjectes passius notificacions en aquesta direcció.

A causa de la proximitat del període de vacances, els aconsellem que realitzin aquesta comunicació a l’Administració Tributària per evitar que aquesta posi a disposició dels obligats tributaris notificacions electròniques.

Es permet un màxim de 30 dies.

Els dies assenyalats es computaran com dilació no imputable a l’Administració.

Aplicable tant als inclosos en el DEH amb caràcter obligatori com als voluntaris.

El procediment per a realitzar l’assenyalament dels dies haurà de realitzar obligatòriament a la Seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en la següent adreça electrònica:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZN01.shtml

Aquest sistema va ser aprovat mitjançant l’Ordre EHA / 3552/2011, de 19 de desembre, a través del següent link podeu consultar l’Ordre íntegrament:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-20472